Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska

Prace badawcze doktoranckie wykonywane w Instytucie

rok pierwszy

 

mgr inż. Lidia Białończyk

chipita@poczta.onet.pl

promotor: prof. dr hab. inż. Maria Tomaszewska

temat: Otrzymywanie bioetanolu w bioreaktorze membranowym

091-449-48-72

pokój  326

mgr inż. Piotr Brożek

cd-1@tlen.pl

promotor: prof. dr hab. inż. Antoni Morawski

temat: Fotokatalityczne oczyszczanie wody i ścieków

091-449-48-72

pokój  326

mgr inż. Kamila Bubacz

kammar100@wp.pl

promotor: prof. dr hab. inż. Antoni Morawski

temat: Fotokatalityczny rozkład związków organicznych za pomocą modyfikowanego TiO2

091-449-48-72

pokój  326

mgr inż. Marta Gleń

martaglen@wp.pl

promotor: prof. dr hab. inż. Barbara Grzmil,

temat: Otrzymywanie rutylu ditlenku tytanu o wysokiej fotostabilności

pokój  121

mgr inż. Aleksandra Alicja Heciak

aheciak@zut.edu.pl

promotor: prof. dr hab. inż. Antoni Morawski

temat: Badania nad możliwością fotokatalitycznej konwersji związków organicznych do użytecznych węglowodorów alifatycznych

091-449-42-77

pokój  250

mgr inż. Justyna Karolczyk

jkarolczyk@wp.pl

promotor: dr hab. inż. Jacek Przepiórski

temat: Preparatyka węgli aktywnych otrzymywanych z PET

091-449-42-77

pokój  250

mgr inż. Karolina Kiełbasa

kkielbasa@zut.edu.pl

promotor: prof. dr hab. inż. Walerian Arabczyk

temat: Reakcje nanokrystalicznych metali (żelazo, kobalt) z gazami (amoniak, metan, etan, para wodna)

091-449-43-97

pokój  125b

mgr inż. Marta Kwaśniewska

mkwasniewska@zut.edu.pl

promotor: prof. dr hab. inż. Urszula Narkiewicz

temat: Otrzymywanie i funkcjonalizacja nanorurek węglowych

pokój  121

mgr inż. Agnieszka Lipicka

agnieszkalipicka@wp.pl

promotor: prof. dr hab. inż. Walerian Arabczyk

temat: Otrzymywanie nanokrystalicznych azotków żelaza w matrycy węglowej i wykorzystanie ich jako napełniaczy do tworzyw sztucznych

091-449-43-97

pokój  125b

mgr inż. Iwona Łukasiewicz

ilukasiewicz@zut.edu.pl

promotor: dr hab. inż. Beata Michalkiewicz

temat: Fotokatalityczna konwersja CO2 do metanolu

pokój  121

mgr inż. Paweł Łukaszczuk

plukaszczuk@zut.edu.pl

promotor: prof. dr hab. inż. Ryszard Kaleńczuk

temat: Separacja nanorurek

pokój  121

mgr inż. Anna Pietrasz

apietrasz@zut.edu.pl

promotor: prof. dr hab. inż. Urszula Narkiewicz

temat: Badanie aktywności katalizatorów węglowych do konwersji SO2 do SO3

pokój  121

mgr inż. Agnieszka Sorbicka 
promotor: prof. dr hab. inż. Barbara Grzmil,
temat: Ekologiczna ocena cyklu życia wieloskładnikowych kompleksowych nawozów mineralnych 

ZCh „Police”

mgr inż. Olga Żurek 
promotor: prof. dr hab. inż. Barbara Grzmil,
temat: Modyfikacja metody dwuwodzianowej produkcji ekstrakcyjnego

kwasu fosforowego

ZCh „Police”

rok drugi

 

mgr inż. Marta Barancewicz

bmarta@zut.edu.pl

promotor: dr hab. inż. Marek Gryta, prof. ZUT

temat: Otrzymywanie etanolu w reaktorze membranowym

091-449-48-72

pokój  326

mgr inż. Julia Choina

jchoina@zut.edu.pl

promoter: prof. dr hab. inż. Antoni Morawski

temat: Fotokatalityczny rozkład związków organicznych za pomocą TiO2 modyfikowanego azotem

091-449-42-77

pokój  250

mgr inż. Jarosław Kaszewski

jaroslavuss@wp.pl

promotor: prof. dr hab. inż. Urszula Narkiewicz

temat: Nanokrystaliczny tlenek cyrkonu w zastosowaniu katalitycznym i optycznym

pokój  119

mgr inż. Ewelina Kusiak

ekusiak@zut.edu.pl

promotor: prof. dr hab. inż. Antoni Morawski

temat: Usuwanie zanieczyszczeń organicznych z wody za pomocą TiO2 modyfikowanego węglem

091-449-42-77

pokój  250

mgr inż. Michał Piszcz

mpiszcz@zut.edu.pl

promotor: prof. dr hab. inż. Antoni Morawski

temat: Usuwanie zanieczyszczeń organicznych z wody w procesie fotokatalizy za pomocą TiO2 modyfikowanego tlenkami wolframu

091-449-42-77

pokój  250

mgr inż. Błażej Scheibe

bscheibe@zut.edu.pl

promotor: prof. dr hab. inż. Ryszard Kaleńczuk

temat: Biofunkcjonalizacja i separacja nanorurek węglowych

pokój  121

rok trzeci

 

mgr inż. Monika Jarosińska

mjarosinska@zut.edu.pl

promotor: dr hab. inż. Beata Michalkiewicz

temat: Funkcjonalizacja metanu do metanolu przy zastosowaniu pierwiastków grupy 17 jako katalizatorów

091-449-48-72

pokój  326

mgr inż. Daniel Sibera

dsibera@zut.edu.pl

promotor: prof. dr hab. inż. Urszula Narkiewicz

temat: Technologia otrzymywania nanokrystalicznego tlenku cynku dotowanego tlenkami metali przejściowych

091-449-47-30

pokój  131

mgr inż. Anna Stęplewska

asteplewska@zut.edu.pl

promotor: prof. dr hab. inż. Ryszard Kaleńczuk

temat: Badanie mechanizmu wzrostu nanorurek węglowych

pokój  121

rok czwarty

 

mgr inż. Roman Jędrzejewski

rjedrzejewski@zut.edu.pl

promotor: prof. dr hab. inż. Walerian Arabczyk

temat: Wpływ związków litu na właściwości katalityczne żelaza do syntezy amoniaku

091-449-43-97

pokój  125b

mgr inż. Agnieszka Łapin

agnieszka_229@wp.pl

promotor: prof. dr hab..inż. Maria Tomaszewska

temat: Konwersja KCl do K2SO4 w reaktorze membranowym przy zastosowaniu destylacji membranowej

091-449-48-72

pokój  326

mgr inż. Rafał Janusz Pelka

rpelka@zut.edu.pl

promotor: prof. dr hab. inż. Walerian Arabczyk

temat: Badania kinetyki procesu otrzymywania nanokrystalicznych związków żelaza FexO, FexN

091-449-40-17

pokój  04

mgr inż. Michał Sasim

msasim80@zut.edu.pl

promotor: dr hab. inż. Marek Gryta, prof. ZUT

temat: Zatężanie roztworów w procesie osmotycznej destylacji

091-449-48-72

pokój  326

Prace doktorskie oczekujące na obronę:

mgr inż. Dorota Kowal

promotor: dr hab. inż. Barbara Grzmil, prof. ndzw. ZUT

tytuł pracy: Metody wytwarzania granulowanych nawozów wieloskładnikowych z wykorzystaniem mocznika

mgr inż. Anna Podolak

promotor: dr hab. inż. Barbara Grzmil, prof. ndzw. ZUT

tytuł pracy: Badanie wpływu właściwości fizykochemicznych ekstrakcyjnego kwasu fosforowego na procesy otrzymywania soli fosforowych

mgr inż. Magdalena Rabe

promotor: dr hab. inż. Barbara Grzmil, prof. ndzw. ZUT

tytuł pracy: Badania procesu kalcynacji uwodnionego ditlenku tytanu

mgr inż. Maciej Skrodzewicz

promotor: prof. dr hab. inż. Antoni W. Morawski

tytuł pracy: Preparatyka i badanie węgli aktywnych zawierających związki azotu

mgr inż. Ewa Ekiert

promotor: prof. dr hab. inż. Walerian Arabczyk

tytuł pracy: Otrzymywanie materiałów kserograficznych w oparciu o związki żelaza, węgla i tlenu

Prace doktorskie obronione w 2008 roku:

mgr inż. Marcin Podsiadły

promotor: prof. dr hab. inż. Urszula Narkiewicz

tytuł pracy: Otrzymywanie nanokrystalicznych metali magnetycznych w matrycy węglowej

mgr inż. Beata Wawrzyniak

promotor: prof. dr hab. inż. Antoni W. Morawski

tytuł pracy: Preparatyka i badanie modyfikowanych fotokatalizatorów TiO2-azot do usuwania zanieczyszczeń organicznych z wody

mgr inż. Bożena Seredyńska- Sobecka

promotor: prof. dr hab. inż. Maria Urszula Tomaszewska

tytuł pracy: Uzdatnianie wód powierzchniowych w układzie: ozonowanie- filtracja przez biologicznie aktywne złoża węglowe

Prace doktorskie obronione w 2007 roku:

mgr inż. Jarosław Wronkowski

promotor: dr hab. inż. Barbara Grzmil, prof. ndzw. ZUT

tytuł pracy: Badania procesu odzysku fosforanów ze ścieków

mgr inż. Iwona Anna Pełech

promotor: prof. dr hab. inż. Urszula Narkiewicz

tytuł pracy: Badanie procesu nawęglania nanokrystalicznego żelaza węglow

Prace doktorskie obronione w 2006 roku:

mgr inż. Krzysztof Lubkowski

promotor: prof. dr hab. inż. Walerian Arabczyk

tytuł pracy: Badanie procesu pasywacji katalizatora żelazowego do syntezy amoniaku

mgr inż. Marcin Brosławski

promotor: prof. dr hab. inż. Urszula Narkiewicz

tytuł pracy: Mobilność promotorów w katalizatorze żelazowym do syntezy amoniaku

mgr inż. Magdalena Janus

promotor: prof. dr hab. inż. Antoni W. Morawski

tytuł pracy: Otrzymywanie i badanie fotokatalizatora z TiO2/C do rozkładu zanieczyszczeń organicznych wody

Prace doktorskie obronione w 2009 roku:

mgr inż. Alicja Bachmatiuk

promotor: prof. dr hab. inż. Ryszard J. Kaleńczuk

tytuł pracy: Badania nad technologią otrzymywania i właściwościami nanorurek węglowyc

mgr inż. Daniel Grela

promotor: dr hab. inż. Barbara Grzmil, prof. ndzw. ZUT

tytuł pracy: Badania procesu hydrolizy siarczanowych związków tytanu(IV)