Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska

Nauczyciele akademiccy Instytutu prowadzą zajęcia dydaktyczne na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej na następujących kierunkach studiów :

Technologia chemiczna (I i II stopnia)

Ochrona środowiska (I i II stopnia)

Towaroznawstwo (I stopnia, tj. inżynierskie)

Inżynieria chemiczna (I stopnia)

oraz na Studium doktoranckim

 

Studenci wykonują w naszym Instytucie dyplomy inżynierskie i magisterskie w następujących specjalnościach:

 

Technologia Chemiczna

Specjalność prowadzona na I stopniu:

Technologia Nieorganiczna

Specjalności prowadzone na II stopniu:

Technologia Nieorganiczna

Biotechnologia Przemysłowa

Technologia Wody i Inżynierii Środowiska

Technologia Nowych Materiałów

Nanotechnologia

 

Ochrona Środowiska

Specjalność prowadzona na I I stopniu:

Technologie Ochrony Środowiska i Materiałów Ekologicznych

 

Towaroznawstwo

Specjalność prowadzona na I stopniu:

Towaroznawstwo produktów małotonażowych

 

 

 

 

 

Pole tekstowe: Specjalność Technologia Nieorganiczna
Prace dyplomowe inżynierskie zaplanowane na rok 2009/10

Badania hydrolizy siarczanu tytanylu metodą ciągłą

(Study on continuous process of tytanyl sulphate solution hydrolysis)

promotor: dr hab. inż. Barbara Grzmil, prof.nazw.PS

Badanie otrzymywania nawozów o spowolnionym uwalnianiu składników mineralnych metodą granulacji

(Study on controlled release fertilizers obtained by the granulation method)

promotor: dr inż. Krzysztof Lubkowski

Badanie procesu azotowania nanokrystalicznego żelaza

(Investigation of nanocrystalline iron nitriding process)

promotor: prof. dr inż. Walerian Arabczyk

Badania katalitycznego usuwania SO2 na modyfikowanych nanowęglach

(Studies on catalytic removal of SO2 on modified nanocarbons)

promotor: prof. dr inż. Urszula Narkiewicz

Ekonomika wodorowa w Europie - stan aktualny i perspektywy

(Europeean hydrogen economy – today and in future)

promotor: prof. dr hab. inż. Ryszard J. Kaleńczuk

Charakterystyka grzybów termofilnych izolowanych z nasion roślin oleistych

(Characteristic of thermophilic fungi isolated from oil plant seeds)

promotor: dr inż. Agata Markowska-Szczupak

Badania ograniczenia zrzutu ścieków zasolonych z wykorzystaniem destylacji membranowej
(Studies on limitation of  discharge of saline wastewaters with using  membrane  distillation)

promotor: dr hab.inż. Marek Gryta, prof.ndzw. PS

Badanie aktywności katalizatorów kobaltowo-molibdenowych

(Investigation of activity of cobalt-molibdenum catalysts)

promotor: dr inż. Dariusz Moszyński

Badania fotokatalizatorów do wytwarzania użytecznych węglowodorów alifatycznych

(Studies on  photocatalysts for generation of useful aliphatic hydrocarbons)

promotor: dr inż. Sylwia Mozia

Ocena aktywności fotokatalitycznej i charakterystyka powłoki fotoaktywnej z ditlenku tytanu na bazie tkaniny szklanej

(Assesment of the photocatalytic activity and characterization of photoactive titania coating
on the glass fabric base)

promotor: dr inż. Joanna Grzechulska-Damszel

Badanie oczyszczania wód i ścieków w instalacji fotokatalitycznej

(Study on wastewater purificiation with using photocatalytic instalation)

promotor: prof. dr hab. inż. Antoni W. Morawski

Wyznaczanie  izoterm adsorpcji  organicznych zanieczyszczeń wody na węglach aktywnych (Measurements od isotherms adsorption for organics from water on activated carbons)

promotor: dr hab. inż. Jacek Przepiórski

Nanomateriały węglowe do zastosowań biomedycznych

(Carbon nanomaterials for biomedical applications)

promotor: dr inż. Ewa Borowiak Paleń