Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska

Tematy prac dyplomowych

wykonywanych w Instytucie w roku akademickim 2008/2009

 

Prace dyplomowe magisterskie, rok akademicki 2008/2009

Kierunek Technologia Chemiczna, Specjalność Technologia Nieorganiczna

Pole tekstowe: Tematy prac dyplomowych na lata przyszłe zamieszczone są w dziale dydaktyka

Prace dyplomowe magisterskie, rok akademicki 2008/2009

Kierunek Technologia Chemiczna, Specjalność Ochrona Środowiska

Zakład Nanotechnologii

Kamila Mitkiewicz

promotor: dr hab. inż. Ewa Borowiak-Paleń

tytuł pracy: Preparatyka nanorurek węglowych z wykorzystaniem niemagnetycznych katalizatorów do terapii celowanej

Preparation of carbon nanotubes based on nonmagnetic catalysts for target therapy

Berenika Stefańska

promotor: dr hab. inż. Ewa Borowiak-Paleń

tytuł pracy: Opracowanie technologii rozdziału węglowych nanorurek przewodzących od nieprzewodzących do zastosowań w nanoelektronice

Separation of metallic and semiconducting carbon nanotubes for nanoelectronics

Zakład Analizy Technicznej i Podstaw Technologii

Joanna Wus

promotor: dr hab. inż. Barbara Grzmil, prof. ndzw. ZUT

tytuł pracy: Badania możliwości wykorzystania kwasu fluorokrzemowego, z zatężania ekstrakcyjnego kwasu fosforowego, do produkcji fluorku glinu

Marcin Florkowski

promotor: dr hab. inż. Barbara Grzmil, prof. ndzw. ZUT

tytuł pracy: Badania zarodkowej hydrolizy siarczanowych związków tytanu(IV)

 

Monika Chrostowska

promotor: dr hab. inż. Beata Michalkiewicz

tytuł pracy: Utlenianie metanu w środowisku silnych kwasów

Methane oxidation in strong acid environment

Anna Żelazek

promotor: dr hab. inż. Beata Michalkiewicz

tytuł pracy: Fotokatalityczna konwersja ditlenku węgla w metanol

Photocatalytic conversion of carbon dioxide in methanol

Katarzyna Ardan

promotor: dr inż. Krzysztof Lubkowski

tytuł pracy: Badania nawozów otoczkowanych otrzymywanych metodą suszenia rozpyłowego

Investigation on the controlled release fertilizers prepared with the spray dryling method

Zakład Analizy Technicznej i Podstaw Technologii

Katarzyna Siwicka

promotor: dr hab. inż. Barbara Grzmil, prof. ndzw. ZUT

tytuł pracy: Badania otrzymywania rutylowego fotostabilnego ditlenku tytanu

Study on preparation of photostable anatase titanium oxide

Małgorzata Szydłowska

promotor: dr inż. Janusz Ziebro

tytuł pracy: Zeolity - nowe katalizatory procesów utleniania

Zeolite – new photocatalysts for oxidation process

Jarosław Indycz

promotor: dr inż. Bogumił Kic

tytuł pracy: Wykorzystanie zeolitów do otrzymywania nawozów o spowolnionym uwalnianiu składników pokarmowych

Application of zeolites in the preparation of controlled release fertilizers

Zakład Nanotechnologii

Emilia Chojnacka

promotor: dr inż. Beata Zielińska

tytuł pracy: Badanie fotokatalitycznego otrzymywania wodoru

Investigation of photocatalytic hydrogen obtaining.

Magda Deska

promotor: dr inż. Beata Zielińska

tytuł pracy: Synteza i fotokatalityczna charakterystyka nanostruktur tytanowych

Synthesis and photocatalytic characteristic of titanate nanostructures.

Zakład Technologii Chemicznej Nieorganicznej

Paweł Władyka

promotor: prof. dr hab. inż. Urszula Narkiewicz

tytuł pracy: Otrzymywanie i charakteryzowanie nanokrystalicznego ZnO dotowanego metalami

Preparation and characterization of nanocrystalline ZnO

Zakład Technologii Chemicznej Nieorganicznej

Justyna Smyka

promotor: prof. dr hab. inż. Urszula Narkiewicz

tytuł pracy: Katalityczne usuwanie SO2 na modyfikowanych węglach

Catalytic removal of SO2 on modified carbons

Zakład Nowych Materiałów i Katalizy

Adam Wawrzyniak

promotor: dr inż. Izabella Jasińska

tytuł pracy: Badanie aktywności katalizatorów kobaltowych

Investigation of cobalt catalyst activity

Zakład Technologii Wody i Inżynierii Środowiska

Magdalena Bodnar

promotor: dr inż. Sylwia Mozia

tytuł pracy: Otrzymywanie nowych nanomateriałów i ich zastosowanie w fotokatalitycznym reaktorze membranowym

Preparation of new nanomaterials and their application in a photocatalytic membrane reactor

Joanna Szydełko

promotor: prof. dr hab. inż. Antoni W. Morawski

tytuł pracy: Badania oczyszczania wody i ścieków z użyciem fotokatalizatora TiO2-węgiel

Study of water and sewage cleaning with TiO2-carbon photocatalyst

Ewa Piróg

promotor: prof. dr hab. inż. Antoni W. Morawski

tytuł pracy: Badania oczyszczania wody i ścieków w półtechnicznej instalacji fotokatalitycznej

Study of water and sewage cleaning in semitechnical photocatalytical instalation

Zakład Biotechnologii

Agnieszka Wesoła

promotor: dr hab. inż. Marek Gryta, prof. ndzw. ZUT

tytuł pracy: Badania destylacji membranowej wody z użyciem nowych materiałów membranowych

Investigation of membran destilation of water with application of New membrane materials

Łukasz Wiśniewski

promotor: dr inż.  Joanna Grzechulska – Damszel

tytuł pracy: Oczyszczanie wody z barwników organicznych w reaktorze z wymiennym wkładem fotoaktywnym

Purification of water from organic dyes in a reactor with exchangable photoactive bed

Zakład Nowych Materiałów i Katalizy

Maciej Piersiński

promotor: prof. dr hab. inż. Walerian Arabczyk

tytuł pracy: Regeneracja katalizatorów żelazowych

Regeneration of iron catalysts

Zakład Technologii Wody i Inżynierii Środowiska

Joanna Stasińska

promotor: dr inż. Beata Tryba

tytuł pracy: Fotokatalityczne oczyszczanie wody w reaktorze przepływowym

Photocatalytic purification of water in the flow

Marlena Zwierzchowska

promotor: dr inż. Beata Tryba

tytuł pracy: Preparatyka i badania fotokatalizatorów TiO2-srebro do oczyszczania wody Preparation and investigation of TiO2-Ag photocatalysts for water purification

Zakład Biotechnologii

Łukasz Łasiecki

promotor: dr hab. inż. Marek Gryta, prof. ndzw. ZUT

tytuł pracy: Badania odporności membran do wytwarzania bioetanolu w bioreaktorze membranowym

The investigation of membrane resistance for bioethanol formation in the membrane bioreactor

Joanna Przybylska

promotor: dr inż. Agata Markowska

tytuł pracy: Wpływ aktywności wody na zdolność rozkładania ksylanu przez grzyby Humicola languinosus;

The influence of water activity on growth and xylanolytic activity of Humicola languinosus Strains