Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska

Projekty Badawcze  realizowane obecnie:

1. Wytwarzanie pigmentu ditlenku tytanu o wysokiej fotostabilności
kierownik:
dr hab. inż. Barbara Grzmil, prof. ndzw. ZUT
projekt badawczy własny
źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
numer N N205 100535
lata realizacji: 2008 – 2011

2. Niskotemperaturowa aktywacja metanu w oleum
kierownik:
dr hab. inż. Beata Michalkiewicz
projekt badawczy własny
źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
numer 205 3705 33
lata realizacji: 2007 – 2010

3. Otrzymywanie nawozów o kontrolowanym uwalnianiu składników odżywczych przy zastosowaniu polimerów biodegradowalnych
kierownik:
dr inż. Krzysztof Lubkowski
projekt badawczy własny
źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
numer N 205 038 32/2216
lata realizacji: 2007 – 2010

4. Badania wpływu dodatków prażalniczych (P2O5, K2O, Al2O3, Li2O) na proces i skuteczność kalcynacji
kierownik:
dr hab. inż. Barbara Grzmil, prof. ndzw. ZUT
umowa badawcza zlecona przez Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
źródło finansowania: Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
numer 0051/2008/TB/OU-20
lata realizacji: 2008 – 2009

5. Przemieszczanie metali z surowców do kwasu fosforowego, fosfogipsu i szlamów w zbiornikach magazynowych
kierownik:
dr hab. inż. Barbara Grzmil, prof. ndzw. ZUT
umowa badawcza zlecona przez Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
źródło finansowania: Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
numer
0054/2008/TB/OU-24
lata realizacji: 2008 – 2009

6. Opracowanie technologii otrzymywania fluorku wapnia z dostępnych w Z.Ch. „POLICE” S.A. strumieni kwasu fluorokrzemowego
kierownik: dr hab. inż. Barbara Grzmil, prof. ndzw. ZUT
 umowa badawcza zlecona przez Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
źródło finansowania: Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
numer
0041/2007/NN/OU-19
lata realizacji: 2007 – 2009

7. Badania nad syntezą nanorurek węglowych o pojedynczych ścianach i ich funkcjonalizacją przez wypełnianie materiałami ferromagnetycznymi i piezoelektrycznymi
kierownik:
dr hab. Ewa Borowiak-Paleń
projekt badawczy: własny
źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
numer: 1 T09B 009 30
lata realizacji: 2006 – 2009

8. Multi-functional carbon nanotubes for biomedical applications
kierownik:
dr hab. Ewa Borowiak-Paleń
projekt badawczy: projekt Europejski 6 P.R.
źródło finansowania: projekt Europejski 6 P.R.
numer:
MRTN-CT-2006-035616
lata realizacji: 2006 – 2010

9. Multifunkcjonalne nanorurki węglowe dla biomedycznego zastosowania
kierownik: dr hab. Ewa Borowiak-Paleń
projekt badawczy: dofinansowanie projektu MRTN-CT-2006-035616
źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
numer: 295/6.PR UE/2006/7
lata realizacji: 2006 – 2010

10. Badanie procesu fotokatalityznego otrzymywania wodoru w środowisku ścieków organicznych
kierownik:
dr inż. Beata Zielińska
projekt badawczy: własny
źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
numer: N523 025 32/0983
lata realizacji: 2008 – 2011

11. Opracowanie technologii ciągłego wytopu żelazowych katalizatorów stopowych
kierownik: prof. dr hab. inż. Walerian Arabczyk
projekt badawczy rozwojowy
źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
numer R05 020 03
lata realizacji: 2007 – 2009

12. Katalizatory syntezy amoniaku na bazie nanokrystalicznego kobaltu dodatkowo promotowanego manganem i chromem
kierownik:
dr inż. Zofia Lendzion-Bieluń
projekt badawczy własny
źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
numer N205 066 32/3783
lata realizacji: 2007 – 2010

13. Badanie kinetyki reakcji chemicznych w układzie nanokrystaliczne żelazo – amoniak, tlen
kierownik:
prof. dr hab. inż. Walerian Arabczyk
projekt badawczy promotorski
źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
numer N N507 4461 33
lata realizacji: 2007 – 2010

14. Otrzymywanie kompozytów polimerowych z dodatkiem nanorurek węglowych o właściwościach magnetycznych i polepszonych właściwościach mechanicznych
kierownik:
dr inż. Iwona Pełech
projekt badawczy własny
źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
numer N N205 112135
lata realizacji: 2008 – 2011

15. Nowe katalizatory do usuwania SO2 z gazów odlotowych oparte na nanokompozytach C-Fe(Pt)
kierownik:
prof. dr hab. inż. Urszula Narkiewicz
projekt badawczy własny
źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
numer N N205 018034
lata realizacji: 2008 – 2011

16. Opracowanie podstaw technologii otrzymywania krajowego nanofotokatalizatora na bazie ditlenku tytanu z technologii siarczanowej
kierownik:
prof. dr hab. inż. Antoni W. Morawski
projekt rozwojowy
źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju/Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
numer
NR05001304/2008
lata realizacji: 2008 – 2010

17. Budowa pilotowej instalacji fotokatalitycznego oczyszczania ścieków ze związków organicznych
kierownik:
prof. dr hab. inż. Antoni W. Morawski
projekt inicjatywa technologiczna
źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju/Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach przedsięwzięcia „Inicjatywa Technologiczna I”
numer
KB/59/12707/IT1-B/U/08
lata realizacji: 2008 – 2009

18. Badanie usuwania barwników z wody i ścieków metodami fotokatalitycznymi na TiO2 modyfikowanym węglem w podwyższonym ciśnieniu
kierownik:
dr inż. Magdalena Janus
projekt badawczy własny
źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
numer

lata realizacji: 2007 – 2010

19. Preparatyka nowych nanomateriałow na bazie dwutlenku tytanu do zastosowań w procesie fotokatalitycznego oczyszczania wody
kierownik: dr inż. Beata Tryba
projekt badawczy specjalny
źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
numer COST/299/2006

lata realizacji: 2007 – 2010

20. Badanie usuwania związków organicznych z wody metodami fotokatalitycznymi z zastosowaniem procesu foto-Fentona na katalizatorach TiO2 modyfikowanych węglem i żelazem
kierownik: dr inż. Beata Tryba
projekt badawczy własny
źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
numer 1T09D00730

lata realizacji: 2006 – 2009

21. Preparatyka i badanie nowych katalizatorów opartych na tlenkach wolframu
kierownik: dr inż. Beata Tryba
umowa międzynarodowa o współpracy naukowej i naukowo – technicznej z Japonią
źródło finansowania: bez finansowania
lata realizacji: 2009 – 2010

22. Badania nad możliwością fotokatalitycznej konwersji materii organicznej do użytecznych węglowodorów. Opracowanie podstaw nowej technologii wytwarzania biogazu
kierownik: dr inż. Sylwia Mozia
projekt badawczy własny
źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
numer NN523413435

lata realizacji: 2008 – 20011

23. Badania nad zastosowaniem ditlenku tytanu w fotokatalitycznych reaktorach membranowych
kierownik: dr inż. Sylwia Mozia
projekt badawczy specjalny
źródło finansowania: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej
numer COM/ed2007/86

lata realizacji: 2007 – 2009

24. Badanie i opracowanie technologii utylizacji olejów odpadowych
kierownik: dr inż. Krzysztof Karakulski
projekt badawczy własny
źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
numer 1T09B1530

lata realizacji: 2006 – 2009

25. Jednoetapowa metoda otrzymywania adsorbentów węglowych o kontrolowanej strukturze porowatej do usuwania zanieczyszczeń w szerokim zakresie mas cząsteczkowych
kierownik: dr inż. Jacek Przepiórski
projekt badawczy własny
źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
numer NN205012734

lata realizacji: 2008 – 2011

26. Oczyszczanie wody metodą bezpośredniej kontaktowej destylacji membranowej
Kierownik: dr hab. inż. Marek Gryta, prof. ZUT
projekt specjalny
źródło finansowania:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
numer: SINGAPUR/40/2006
lata realizacji: 2006-2009

27. Usuwanie zanieczyszczeń organicznych z wody i ścieków przy użyciu fotoreaktora z wymiennym wkładem fotoaktywnym na bazie kwasu metatytanowego i szkła wodnego
Kierownik:
dr inż. Joanna Grzechulska -Damszel
projekt badawczy własny
źródło finansowania:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
numer: N207 060 31/2951
lata realizacji: 2006- 2009